ಬೀಟ್:
ಮುಖಪುಟ » ಸುದ್ದಿ » ಕ್ಯಾಲ್ಡಿಜಿಟ್ ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಚಾರ

ಕ್ಯಾಲ್ಡಿಜಿಟ್ ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಚಾರ


ಅಲರ್ಟ್ಮಿ

(Placentia, California–January 31, 2014) Today CalDigit, the company of choice for the content creation industry, announces a new promotion on the CalDigit Thunderbolt™ Station. Customers who Like CalDigit on Facebook between January 31st 2014 – February 7th 2014 will receive a $10/£10/€10 discount on the CalDigit Thunderbolt™ Station through the CalDigit Online Store.

CalDigit Thunderbolt™ Station Promotion


ಅಲರ್ಟ್ಮಿ