ಬೀಟ್:
ಮುಖಪುಟ » ಸುದ್ದಿ » ARRI ಈಗ ಅಮೀರಾ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಬೆಲೆಗಳು $ 39,999.00 ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ

ARRI ಈಗ ಅಮೀರಾ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಬೆಲೆಗಳು $ 39,999.00 ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ


ಅಲರ್ಟ್ಮಿ

(New York, United States–January 30, 2014) ARRI announces today that pricing has been set for its new documentary-style camera, AMIRA. Orders are now being taken. Prices for the camera with viewfinder start at $39,999.00 and customers can choose from a wide range of feature and accessory options to build their ideal package.

Flexibility of configuration is the key to ARRI’s pricing structure. Temporary and permanent software upgrades allow owners to adapt AMIRA according to the changing professional needs of their evolving careers, extending the return on their investment.


ಅಲರ್ಟ್ಮಿ